Info styrelsens mars möte 2023

Detta är en sammanfattning i korthet om några av de punkterna som togs upp på styrelsens marsmöte 2023.
 

  • Vattenskadan är lagad och besiktigad av Kalmar Vatten. Rådet som föreningen fått är att inte investera pengar i att söka efter fler ev skador då rören bör hålla i ca 20 år till och denna läcka kan ha berott på en gnagande sten. Styrelsen har ingen info om totalkostnad för skadan eller om det gå på försäkring så dessa frågor inte kommit i mål vid styrelsemötet
  • En analys av taken har gjorts. Det finns åtgärder som behöver utföras på kort och längre sikt. För att hålla nere kostnaderna för föreningen se styrelsen över möjligheterna att justera i underhållsplanen. Mer akuta arbeten som ex vid carportstaken kommer hanteras tidigare
  • Laddstolpar för bilar. Det finns och kommer att vara ett ökande tryck. En fråga som kommer att presenteras mer på kommande infomöte. Att inför elstolpar kommer att föra med sig fler ändringar
  • Föreningen har idag ett antal hyresrätter. Hur de kan hanteras i framtiden kommer att tas upp på infomötet
  • Vår utemiljögrupp har nu börjat att arbeta för att ge styrelsen underlag till beslut. Gruppens arbete kommer att ge ett bättre underlag och en mer samlad bild för utemiljön som styrelsen sedan kan ta beslut i. Inkommen fråga om att göra om i sin trädgård hanteras nu av denna utegrupp i steg 1.
  • Hemshare har nu stöd för att boka tvättstugan. Manuell lista på väggen gäller inte längre
  • Ändringar har gjorts för bokning av gym. Bokning vissa tider behövs inte utan det är fritt fram för alla att gå dit. Andra tider, om du vill vara själv, bokas som tidigare. Ändring efter förfrågan från boende
  • Trappuppgångar och allmänna ytor har nu fått ny kontaktinfo då det varit information om tidigare styrelse
  • Det finns spännande tankar och arbete i styrelsen angående energifrågan. Främst i hur man kan spara energi och med det pengar. När mer info finns kommer det att komma ut
  • Ekonomin är en stor fråga för många och även för styrelsen. Ett intensivt arbete pågår för att hantera den ändrade situation som råder i samhället. I korthet kan man sammanfattar det med att ekonomifrågor är prioriterade och föreningen försöker att hålla ner kostnader och planerade arbeten där det går. Det ses även över vid varje upphandling av arbete om det finns någon annan som kan göra det lika bra men billigare

Kommentera gärna: